Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Ingrid van den Bogaert/ Healthy consults, gevestigd te Breda

1. Definities
• Ingrid van den Bogaert/Healthy consults gevestigd aan de Ginnekenweg 332 te Breda
• De Klant: de klant die zich via de website, een socia lmedia kanaal van Ingrid van den Bogaert heeft aangemeld voor een healthy consult plan van ingrid van den Bogaert 
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Ingrid van den Bogaert en de Klant.
• Diensten: door ingrid van den Bogaert vastgestelde adviezen op de 3 pijlers gedrag, voeding en training.
• Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Ingrid van den Bogaert
• Partijen: Ingrid van den Bogaert en De Klant gezamenlijk.
• Online Coaching: persoonlijke coaching verzorgd door ingrid van den Bogaert en  coaches binnen ingrid van den Bogaert.
• Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door ingrid van den Bogaert aan De Klant en van De Klant aan Ingrid van den Bogaert.
2. Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
3. Totstandkoming overeenkomst
• De Overeenkomst tussen Ingrid van den Bogaert en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant een akkoord tekent en/of en bevestigingsmail stuurt. 
• De Klant heeft het recht De Overeenkomst binnen, vijf dagen, na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze vijf dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar.
• De Overeenkomst heeft een duur van het programma, of de termijn zoals benoemd in een aanbieding.  Je koopt een programma. Deze mogen per maand afgerekend worden.  Deze maanden gaan in op de dag dat de Diensten en Online coaching starten. Dit is voor de lopende programma’s  altijd de eerste van de maand.
• De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar omdat u een pakket/programma koopt. 
• Wanneer De Klant een blessure oploopt tijdens de overeenkomst, is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. Een uitzondering op deze regel is een dermate ernstige blessure waardoor De Klant het programma niet meer in zijn volledigheid niet kan uitvoeren. Een dergelijk geval zal moeten worden bevestigd met een officiële doktersverklaring, hetzelfde geldt in het geval van ziekte.
• De Overeenkomst eindigt na de overeengekomen maanden
• Ingrid van den Bogaert gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft.
• Ingrid van den Bogaert heeft het recht De Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
4. Verplichtingen ingridvdbogaert.nl
• Ingrid van den Bogaert levert adviezen op 3 pijlers. Te weten: voeding, beweging en ontspanning en op basis van de hormoonfactor. 
• Ingrid van den Bogaert zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.
• Online coaches moeten binnen vierentwintig werkuren reageren naar De Klant.
• Na melding zal ingrid van den Bogaert de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op ingridvdbogaert@gmail.com
• Ingrid van den Bogaert kan niet garanderen dat de Producten op enig of ieder moment beschikbaar zijn van enige locatie, en dat dit op een veilige wijze gebeurt, of dat fouten worden opgelost of dat de Producten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.
5. Verplichtingen Klant
• De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met IngridvdBogaert.nl-healthy consults
• De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
• De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
• De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
• Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld
• De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot ingrid van den Bogaert via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
• De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Ingrid van den Bogaert en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.
• De Klant gaat akkoord dat Ingrid van den Bogaert alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
6. Betaling
• De Klant dient bij het sluiten van De Overeenkomst de betaling elke eerste van de maand te betalen.
• Elke termijn moet binnen 14 dagen voldaan zijn.
• De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
• Wanneer Ingrid van den Bogaert als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan Ingrid van den Bogaert verschuldigde bedrag.
• Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
• Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
• De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.
• Wanneer De Klant binnen de gestelde termijn van 5 dagen zoals in artikel drie omschreven zich uitschrijft, worden er geen restitutie kosten in rekening gebracht.
7. Aansprakelijkheid
• Ingrid van den Bogaert is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website
• Ingrid van den Bogaert is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de Diensten
• Ingrid van den Bogaert is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd
• Ingrid van den Bogaert is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Ingrid van den Bogaert
• In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Ingrid van den Bogaert beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ingrid van den Bogaert. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van ingrid van den Bogaertgeen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Ingrid van den Bogaert beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Ingrid van den Bogaert aan de Klant in rekening is gebracht.
8. Persoonsgegevens
• Ingrid van den Bogaert kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Ingrid van den Bogaert ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
• Verwerking van persoonsgegevens door Ingrid van den Bogaert vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
9. Wijzigingen van de Producten
• Ingrid van den Bogaert behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van ingrid van den Bogaert, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
• Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
• In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Ingrid van den Bogaert of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.
10. Intellectuele eigendom
• Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producten eigendom zijn van Ingrid van den Bogaert en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databank rechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
• Ingrid van den Bogaert verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (ingrid van den Bogaert) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
• Wanneer in een overeenkomst tussen Ingrid van den Bogaert en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
• Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Ingrid van den Bogaert te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Ingrid van den Bogaert.
11. Communicatie
• Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen Ingrid van den Bogaert zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
• De Klant gaat er mee akkoord dat Ingrid van den Bogaert De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
• Binnen de Diensten kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten De Klant verklaart geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makend, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan – als met andere voorwaarden – resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de Diensten en beëindiging van de gebruikslicentie.
• Het staat Ingrid van den Bogaert ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
12. Toepasselijk recht
• Op alle overeenkomsten tussen Ingrid van den Bogaert en de Klant is Nederlands recht van toepassing

13. Bevoegde rechtbank
• De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Ingrid van den Bogaert en de Klant.